Kitokie, bet savi – Biržų žydai

Kitokie, bet savi – Biržų žydai

   Žydų bendruomenė Biržų kunigaikštystėje įsikūrė XVI amžiaus pabaigoje, kunigaikščio Kristupo Radvilos Perkūno valdymo metais. XVII amžiuje bendruomenė išaugo. Kristupas II Radvila XVII amžiaus ketvirtame dešimtmetyje ėmėsi iniciatyvos surinkti miesto žydus į vieną vietą ir leido jiems statyti sinagogą. Žydai namus statė dviejose į turgaus aikštę vedančiose gatvėse. 1765 metais Biržų žydų bendruomenę sudarė 1040 žydų, XIX amžiaus pabaigoje joje buvo jau 2510 asmenų – 57 procentai miesto gyventojų.
   Žydai vertėsi smulkiu verslu, dažniausiai – prekyba ir amatais. Biržuose veikė audyklos ir mezgyklos, malūnai, baldų ir keramikos cechai, raugyklos, vyninė, elektrinė, kitos smulkiosios pramonės įmonės. Tarpukariu Biržų žydų bendruomenė telkėsi dabartinėse Žemaitės, Dagilio, Karaimų, Vilniaus ir Kęstučio gatvėse. Tuo metų veikė Žydų liaudies bankas, trys žydų sporto klubai, sionistų organizacija „Mizrachi“, kelios sinagogos, Javne ir Tarbut mokyklos, vaikų darželis, poliklinika, našlaičių namai, prieglauda vargšams ir kitos organizacijos. Iš 228 parduotuvių net 160 priklausė žydams. Vienas iš tarpukario Biržus įamžinusių fotografų – Boruchas Michelsonas, taip pat buvo žydų kilmės.
   1941 metų liepos 28 dieną Biržų žydai buvo prievarta iškeldinti iš namų ir suvaryti į getą aplink sinagogą bei žydų religinę mokyklą. Pirmąja nacių auka tapo žydas gydytojas Abraomas Zelmanas Levinas, gydęs visų tautybių ir socialinių sluoksnių gyventojus. 1941 m. rugpjūčio 8 d. prasidėjo masinis žydų naikinimas. Pakamponių miške (3 km. nuo Biržų) buvo žiauriai nužudyta apie 2400 žydų tautybės biržiečių: 900 vaikų, 780 moterų, 720 vyrų. Juos šaudė vokiečių gestapininkai, Linkuvos baltaraiščių būrys (apie 30 žmonių) ir vietiniai Biržų gyventojai (apie 50 žmonių) koloboravę su okupacine naistinės Vokietijos valdžia.
   Biržų miesto gyventojai – vyrai, moterys, vaikai buvo nužudyti už tai, kad jie buvo žydai. 
Pagerbkime Biržų žydų bendruomenės atminimą, prisimindami bendruomenės narius ir jų palikimą Biržų miestui.


Religinis gyvenimas (Religious Life)

Pirmoji sinagoga Biržuose minima XVII a. 3-4-me deš.  (D. Karvelis, 2015, p. 236)
The first synagogue in Biržai was mentioned in the ’30s–’40s of the  17th century.

Beit midrash buvo paminėtas 1863-1879 m.
The beit midrash was mentioned in 1863 and in 1879.

Habad chasidų bendruomenė paminėta 1873 m. Ji turėjo atskirą savo sinagogą.
The existence of a Hasidic (probably Habad) community is mentioned in 1873, thus implying the existence of a separate Hasidic synagogue.

Tarpukario laikotarpiu Biržuose buvo Didžioji mūrinė sinagoga,  du mediniai batei midraš, iš kurių vienas buvo vadinamas didžiuoju Beit Midraš (Didžioji medinė sinagoga), du mediniai kloyzn, vienas batsiuvių, kitas Šamesų, ir medinė Chabad chasidų sinagoga, kuri vėliau buvo perstatyta į didelę plytinę sinagogą.
In the interwar period, there was a masonry Great Synagogue, two wooden batei midrash, one of which was called the Great Beit Midrash, two wooden kloyzn, the one of shoemakers named Poalei Tsedek and the other of shamashim, and the wooden shtibl of the Habad Hasidim. The latter was rebuilt into a magnificent brick synagogue in 1938.


Biržų batsiuvių sinagoga. Fotografavo Boruchas Michelsonas. XX a. 2-3 deš.  Yad Vashem, 197EO8
The shoemakers kloyz . Photo: Boruchas Michelsonas, the ’20s–’30s of the 20th century. Yad Vashem, 197EO8


Biržų Šamesų sinagoga iš šiaurės rytų. Fotografavo Boruchas Michelsonas. XX a. 2-3 deš.  Yad Vashem, 197FO1.
The kloyz of shamashim. Photo: Boruchas Michelsonas, the ’20s–’30s of the 20th century.   Yad Vashem, 197FO1


Biržų Didžioji medinė sinagoga (beit midrašas) ir Didžioji mūrinė sinagoga Karaimų g. Fotografavo Petras Ločeris, 1926 m. BKM „Sėla“
The Great Beit Midrash and the Great Synagogue in Karaimu St. Photo: Petras Ločeris, 1926, BKM „Sėla“


Biržų Didžioji medinė sinagoga (beit midrašas). Fotografavo Boruchas Michelsonas. XX a. 2-3 deš.  Yad Vashem, 197FO2.
The Great Beit Midrash in Karaimu St. Photo: Boruchas Michelsonas, the ’20s–’30s of the 20th century.  Yad Vashem, 197FO2


Biržų sinagoga Karaimų g. ties Apaščios upe (dešinėje). 1938-1941 m. A. Miškinio rinkinys.
The Synagogue in Karaimu St. (on the right side). View from river Apaščia, 1938-1941, A. Miškinio Archives.


Didžioji mūrinė sinagoga iš pietvakarių. Fotografavo Boruchas Michelsonas. XX a. 2-3 deš.  Yad Vashem, 197EO9.
The Great Synagogue, view from southwest. Photo: Boruchas Michelsona, the ’20s–’30s of the 20th century.  Yad Vashem, 197EO9.


Biržų Chabad chasidų sinagoga. XX a. 2-3 deš. Yad Vashem, 197EO7
The Synagogue of Habad Hasidim, the ’20s–’30s of the 20th century.  Yad Vashem, 197EO7


Nauja, mūrinė Biržų Chabad chasidų sinagoga S. Dagilio g. Pastatyta pagal 1938 m.  architekto M. Lurje projektą.
The new Synagogue of Habad Hasidim in S. Dagilio St. Built in 1938. The Architect – M. Lurje


Taurė su įrašu hebrajų kalba, skirta Šabo dieną vynui gerti. 1840 m. Užrašas hebrajų k.: „DOVYDAS SŪNUS MŪSŲ MOKYTOJO RABINO JAKOBO KATZO/ METUOSE 1840 /AŠ KELIU IŠGANYMO TAURE“ Sakinys „aš keliu išganymo taurę“ yra paimtas iš 116 psalmės, 13 stulpelio.
The goblet for drinking wine on Shabbat day with the inscription in Hebrew:  „DAVID SON OF OUR TEACHER RABBI JACOB KATZ / IN THE YEAR 1840 /I WILL LIFT UP THE CUP OF SALVATION“. The last sentence is taken from the psalm 116, the column 13.Švietimas (Education)

Biržų moksleivija, kartu su Žydų pradžios mokyklos mokiniais, prie Radvilų tvirtovės rūmų griuvėsių sodina Vilniaus medį. 1924 05 01. BKM „Sėla“ 18144/4.
Biržai schoolchildren and pupils from Jewish primary school are planting the „Vilnius tree“ by the ruins of Radziwiłł castle. 1924 05 01. BKM „Sėla“ 18144/4.Biržų keturklasės mokyklos mokiniai ir mokytojai. 1915 m. Pirmoje eilėje iš kairės: S. Šalučkaitė, F. Etingaitė, A. Slavinskaitė, S. Paliulytė, M. Rūtaitė, A. Kaupelytė, O. Vaitaitytė, A. Skuja, R. Bermanaitė. Antroje eilėje mokytojai: J. Stiebris, P. Droževas, V. Miškovskaja, F. Zditoveckis, pravoslavų šventikas N. Ivacevičius, katalikų kunigas K. Rimkevičius, evangelikų reformatų kunigas P. Jakubėnas, mokinys J. Jakubonis. Trečioje eilėje: P. Januševičius, J. Variakojis, mokytojas Limanovskis, J. Januševičius, I. Gendleris, H. Jansonas, P. Janonis. Ketvirtoje eilėje: M. Jofė, L. Valiulis, J. Gaidelionis, O. Rozenbergas, P. Krištofovičius, Peikštenis. Viršutinėje eilėje: P. Šernas, A. Kudukis, M. Striužas, A. Likerauskas, J. Atstupėnas, J. Janilionis. BKM „Sėla“ 19721/2.
Schoolchildren and teachers of Biržai four-grade school. 1915. In the first row from the left: S. Šalučkaitė, F. Etingaitė, A. Slavinskaitė, S. Paliulytė, M. Rūtaitė, A. Kaupelytė, O. Vaitaitytė, A. Skuja, R. Bermanaitė. In the second row are the teachers: J. Stiebris, P. Droževas, V. Miškovskaja, F. Zditoveckis, Orthodox priest N. Ivacevičius, Catholic priest K. Rimkevičius, priest of the Reformed church P. Jakubėnas, schoolboy J. Jakubonis. In the third row: P. Januševičius, J. Variakojis, teacher Limanovskis, J. Januševičius, I. Gendleris, H. Jansonas, P. Janonis. In the fourth row: M. Jofė, L. Valiulis, J. Gaidelionis, O. Rozenbergas, P. Krištofovičius, Peikštenis. In the upper row: P. Šernas, A. Kudukis, M. Striužas, A. Likerauskas, J. Atstupėnas, J. Janilionis. BKM „Sėla“ 19721/2.


Pramonininko Jansono rūmai Vytauto gatvėje, kurių I ir III aukšte 1917–1931 m. mokėsi Biržų gimnazistai. 1908–1915 m. čia veikė Biržų keturklasė mokykla. Nuotr.P. Ločerio.  BKM „Sėla“ 4753.
The house of the industrialist Jansonas on Vytauto street. Biržai gymnasium was on the ground floor and the second floor of the house from 1917 till 1931. In 1908–1915 there was a four-grade Biržai school. Photo by P. Ločeris.  BKM „Sėla“ 4753.S. Kaco namai Vytauto gatvėje (vadinamoji vištinyčia). Centre - įėjimas į II aukštą, kurį nuomavo Biržų gimnazija. BKM „Sėla“ 20860/376.
S. Kacas’s house in Vytauto street (so-called vištinyčia (i.e. a rooster)). In the centre there was an entrance to the first floor which was rented by Biržai gymnasium. BKM „Sėla“ 20860/376.


 Biržų gimnazija, pastatyta 1931 m. Projekto autorius architektas V. Landsbergis-Žemkalnis. Nuotr. P. Ločerio. BKM „Sėla“ 20860/387.
Biržai gymnasium was built in 1931. The author of the project was the architect V. Landsbergis-Žemkalnis. Photo by P. Ločeris. BKM „Sėla“ 20860/387.Biržų gimnazijos V klasės mokiniai su prancūzų kalbos mokytoja Aimee Madrolle. 1922 m. Iš kairės: Janis Berzinis, Rachilė Kacaitė, Aukštikalnytė?, Regina Karnauskaitė-Nastopkienė, mokytoja Aimee Madrolle, Paulina Vasiliauskaitė, Janina Žurauskaitė, Eugenija Snarskytė. Stovi: Kostas Snarskis, Petras Lapienė, Jonas Dagys, Petras Balčiūnas, Jurgis Balčiūnas, Antanas Sprindys, Jonas Dagys. BKM „Sėla“ 18503/1.
The fifth grade students of Biržai gymnasium with the French language teacher Aimee Madrolle. 1922. From the left: Janis Berzinis, Rachilė Kacaitė, Aukštikalnytė?, Regina Karnauskaitė-Nastopkienė, teacher Aimee Madrolle, Paulina Vasiliauskaitė, Janina Žurauskaitė, Eugenija Snarskytė. Stands: Kostas Snarskis, Petras Lapienė, Jonas Dagys, Petras Balčiūnas, Jurgis Balčiūnas, Antanas Sprindys, Jonas Dagys. BKM „Sėla“ 18503/1.


Biržų gimnazijos I  laida. 1923 m. I eil. iš kairės: Jonas Lapėnas, Adelė Vaitaitytė,  klasės auklėtojas Jonas Dilys, Leonarda Mačiukaitė, Dovydas Chenkinas. II eil.: Vladas Klusis, Juozas Sprindys, Kazys Kairys, Marcelė Balčiūnaitė, Vladas Jakubėnas, Cilė Šeinkeraitė, Dovydas Kacas, Jonas Mizaras. Nuotr. P.Ločerio. BKM „Sėla“ 22188.
The first graduates from Biržai gymnasium. 1923. In the first row from the left: Jonas Lapėnas, Adelė Vaitaitytė, class teacher Jonas Dilys, Leonarda Mačiukaitė, Dovydas Chenkinas. In the second row: Vladas Klusis, Juozas Sprindys, Kazys Kairys, Marcelė Balčiūnaitė, Vladas Jakubėnas, Cilė Šeinkeraitė, Dovydas Kacas, Jonas Mizaras. Photo by P.Ločeris. BKM „Sėla“ 22188.


Biržiečiai gimnazistai. 1923 m. I eil. sėdi iš kairės: x, Estera Lurjytė, x, Makarauskas. II eil.: Lurjytė (žuvo Vilniaus gete), x, x, V. Šlekys, x, I. Trečiokaitė-Žebenkienė, Sulamita Evinaitė (vaistininkė, žuvo Plateliuose). Stovi: Sietnikas, Leonas Šušys, Astrauskas, x, x, Rinelis, x, x, x, Vytautas Niurka, Bilevičius. BKM „Sėla“ 21322/1.
Students of Biržai gymnasium. 1923. In the first row sits from the left: x, Estera Lurjytė, x, Makarauskas. In the second row: Lurjytė (died in Vilnius ghetto), x, x, V. Šlekys, x, I. Trečiokaitė-Žebenkienė, Sulamita Evinaitė (pharmacist, died in Plateliai). Stands: Sietnikas, Leonas Šušys, Astrauskas, x, x, Rinelis, x, x, x, Vytautas Niurka, Bilevičius. BKM „Sėla“ 21322/1.


Biržų gimnazijos Pedagogų Taryba ir Tėvų Komiteto atstovai 1930–1931 m. Sėdi iš kairės: A. Levinas, E. Šlekienė, M. Bernšteinaitė, direktorius A. Juška, J. Kutra, N. Karosaitė, J. Bružas. Antroje eilėje: V. Januškevičius, A. Šernas, O. Mikelėnienė, K. Linkevičius, J. Survilienė, A. Jurgutis, E. Nastopkienė, P. Andrėjauskas, kun. P. Rauda. Trečioje eilėje: J. Mindlinas, A. Karalius, A. Puodžiūnas, kun. J. Nagulevičius, M. Ušerauskaitė, V. Didžiulis, R. Klasčius, E. Kačarauskaitė. Nuotr. P. Ločerio. BKM „Sėla“ 14056
The Teachers’ Council of Biržai gymnasium and the representatives of the Parents’ Committee in 1930–1931. Sits from the left: A. Levinas, E. Šlekienė, M. Bernšteinaitė, headmaster A. Juška, J. Kutra, N. Karosaitė, J. Bružas. In the second row: V. Januškevičius, A. Šernas, O. Mikelėnienė, K. Linkevičius, J. Survilienė, A. Jurgutis, E. Nastopkienė, P. Andrėjauskas, priest P. Rauda. In the third row: J. Mindlinas, A. Karalius, A. Puodžiūnas, priest J. Nagulevičius, M. Ušerauskaitė, V. Didžiulis, R. Klasčius, E. Kačarauskaitė. Photo by P. Ločeris. BKM „Sėla“ 14056


Biržų gimnazijos V a. klasės mokinės. Iš kairės 3-čia Bunė Marozaitė, iš dešinės 1-ma Frida Kivovičiūtė. 1931 m. Iš Jadvygos Pančkauskienės archyvo.
The Va grade students of Biržai gymnasium. The third from the left is Bunė Marozaitė. The first from the right is Frida Kivovičiūtė. 1931. From Jadvyga Pančkauskienė‘s archives.


Biržų gimnazijos mokiniai su  auklėtoju V. Klevicku. 1932 m. I eil. iš kairės:  x, Kuprys. II eil.: x, Vanda Galvelytė, Marija Briedytė, Klevickas, Frida Kivovičiūtė (sušaudyta Alytuje), Bunė Marozaitė, Michlė Leizerovičiūtė. III eil.: Jonas Brazdžius, Klikavičius, Mirza Cukuraitė, Roza Timukaitė, J. Šernaitė, Jadvyga Šušytė, Romas Medelis, Pajauta Laučkaitė, Perelis Cobikas (iš Nem. Radviliškio). Viršutinėje eilėje: Krivickas, Kurtas Zigeris, x, Povilas Breivė  (žemiau), Jonas Šernas, , x, Aleksandras Markevičius, Stasys Jakševičius, Špokevičius, x, Januševičius. Nuotr. B.Michelsono. BKM „Sėla“ 21322/5.
The students of Biržai gymnasium together with class teacher V. Klevickas. 1932. In the first row from the left:  x, Kuprys. In the second row: x, Vanda Galvelytė, Marija Briedytė, Klevickas, Frida Kivovičiūtė (was shot in Alytus), Bunė Marozaitė, Michlė Leizerovičiūtė. In the third row.: Jonas Brazdžius, Klikavičius, Mirza Cukuraitė, Roza Timukaitė, J. Šernaitė, Jadvyga Šušytė, Romas Medelis, Pajauta Laučkaitė, Perelis Cobikas (from Nemunėlio Radviliškis). In the upper row: Krivickas, Kurtas Zigeris, x, Povilas Breivė  (below), Jonas Šernas, , x, Aleksandras Markevičius, Stasys Jakševičius, Špokevičius, x, Januševičius. Photo by B.Michelsonas. BKM „Sėla“ 21322/5.


Biržų gimnazijos  mokiniai. 1935 05 02.  I eil. iš kairės sėdi mokytojai: A. Karalius, A. Jurgutis, P. Andrėjauskas, V. Didžiulis, J. Vosylius, J. Kutra, M. Kačarauskaitė, J. Bružas, J. Švambarytė-Survilienė, , x. II eil.: Baltinis, Emilija Žemaitytė, Aleksandras Frankas, Emilija Užubalytė, Petras Zablockas, Klikavičius, mokytojas Ribbė, x. III eil.: Juozas Lazauskas, Marija Žemaitytė, Kurtas Zigeris, Irena Šernaitė, Chaimas Tabakinas (emigravo į JAV), Malvina Kvedaraitė, Zaronskis, Jadvyga Šušytė, Jonas Kiela, Elena Žagarytė, x. Nuotr. B.Michelsono. BKM „Sėla“ 21322-7.
Students of Biržai gymnasium. 2 May 1935.  In the first row from the left the teachers sit: A. Karalius, A. Jurgutis, P. Andrėjauskas, V. Didžiulis, J. Vosylius, J. Kutra, M. Kačarauskaitė, J. Bružas, J. Švambarytė-Survilienė, , x. In the second row: Baltinis, Emilija Žemaitytė, Aleksandras Frankas, Emilija Užubalytė, Petras Zablockas, Klikavičius, teacher Ribbė, x. In the third row: Juozas Lazauskas, Marija Žemaitytė, Kurtas Zigeris, Irena Šernaitė, Chaimas Tabakinas (emigrated to the USA), Malvina Kvedaraitė, Zaronskis, Jadvyga Šušytė, Jonas Kiela, Elena Žagarytė, x. Photo by B.Michelsonas. BKM „Sėla“ 21322-7.


Biržų gimnazijos 5 a klasės mokinės. 1935 06 15. I eil. iš kairės sėdi: M. Propisaitė, R. Rigmanaitė, Aneta Alimaitė, Elena Butėnaitė. II eil.: x, Povilonytė, Alė Timukaitė, Vlada Petkevičiūtė, Aldona Šamšonaitė, Veronika Vaičiulytė, Palmira Klybaitė, Zosė Jakubėnaitė. III eil. Marytė Trainytė, Olga Sprindytė, E. Rabinaitė, mokytoja Zavišaitė, Plepytė, Elvira Kuginytė, Veronika Plutaitė, Antanina Olšauskaitė. IV eil. Valentina Markevičiūtė, Pranciška Matulytė, Stasė Jankauskaitė, x, Nina Klevickaitė, x. V eil.: Elena Šidlaitė, Adelė Vainauskaitė. Nuotr. B.Michelsono. BKM „Sėla“ 21236.
The Va grade students of Biržai gymnasium. 15 May 1935. In the first row from the left sits: M. Propisaitė, R. Rigmanaitė, Aneta Alimaitė, Elena Butėnaitė. In the second row: x, Povilonytė, Alė Timukaitė, Vlada Petkevičiūtė, Aldona Šamšonaitė, Veronika Vaičiulytė, Palmira Klybaitė, Zosė Jakubėnaitė. In the third row: Marytė Trainytė, Olga Sprindytė, E. Rabinaitė, teacher Zavišaitė, Plepytė, Elvira Kuginytė, Veronika Plutaitė, Antanina Olšauskaitė. In the fourth row: Valentina Markevičiūtė, Pranciška Matulytė, Stasė Jankauskaitė, x, Nina Klevickaitė, x. In the fifth row: Elena Šidlaitė, Adelė Vainauskaitė. Photo by B.Michelsonas. BKM „Sėla“ 21236.


Žydų vaikų darželis Rinkos g. 1938 m. Iš šių vaikų gyvi liko tik 3, kiti buvo nužudyti 1941 m. Pakamponyse. II–oje eilėje iš dešinės į kairę 1-mas yra Tefka Kerbelis, 4-ta Gokaitė. BKM „Sėla“  PL1682
The Jewish kindergarten on Rinkos street 1938. Only 3 children survived, the rest were killed in 1941 in Pakamponys. In the second row from the right to the left: the first is Tefka Kerbelis, the fourth is Gokaitė. BKM „Sėla“  PL1682


Žydų vaikų darželis Rinkos g. 1938 m. Auklėtoja Hana Andrašiūnienė. Stovi iš kairės 5-tas berniukas Abraomas Kerbelis, Sėdi iš kairės 1-mas – Benius Kerbelis. BKM „Sėla“  PL1683
The Jewish kindergarten on Rinkos street 1938. The educator is Hana Andrašiūnienė. Abraomas Kerbelis stands the fifth from the left. Benius Kerbelis sits the first from the left. BKM „Sėla“ PL1683


Biržų apskrities pradinių mokyklų mokinių rankdarbių paroda (virš lango  - Biržų žydų prad. mokyklos Nr. 1 rankdarbiai). XX a. 4 deš. Nuotr. P.Ločerio. BKM „Sėla“  9329-6.
Exhibition of the handicrafts of primary schools students‘ from Biržai district (above the window - handicrafts from Biržai Jewish primary school No. 1). The ‘40s of the 20th century. Photo by P.Ločeris. BKM „Sėla“  9329-6

 

Visuomeninis gyvenimas (Social life)

Biržų žydai buvo aktyvūs miestiečiai. Jie dalyvavo savivaldos ir įvairių visuomeninių organizacijų veikloje. 1919 m. gruodžio mėn. išrinktoje 16 asmenų miesto taryboje randamos pirklių: Mordchelio Smilgos, Riuviko Chaito,  Mendelio Dorfano, Leibos Tabakino,  pramonininko Leizerio Lurijos pavardės. Jie sudarė 43,75 proc. miesto tarybos. Miesto valdyme taip pat dalyvavo Šolimas Kacas, Chackelis Gendleris, Hirša Zundelevičius, Judelis Pasvaleckis. 1924 m. miesto taryboje atsiranda Zalmano Vainerio, Efrojaus Bachero, M. Etingo, Simsono Lipšico pavardės. 1931 m. miesto tarybos kandidatų sąraše minimos naujos Abraomo Levino, Solomono Chodošo, Iciko Masso, Elijo Fridmano, Geršono Belickio pavardės.
Biržai Jews were very active town dwellers. They participated in the activities of municipality and numerous social organizations. In December 1919, a town council was elected consisting of 16 persons. On the list there were merchants Mordchelis Smilga, Riuvikas Chaitas,  Mendelis Dorfanas, Leiba Tabakinas, and industrialist Leizeris Lurija. They made 43,75 %  of the town council. Šolimas Kacas, Chackelis Gendleris, Hirša Zundelevičius, and Judelis Pasvaleckis also took part in town administration. Zalmanas Vaineris, Efrojus Bacheras, M. Etingas, Simsonas Lipšicas were the members of the town council in 1924. There were some names of the candidates to the town council in 1931, such as Abraomas Levinas, Solomonas Chodošas, Icikas Massas, Elijas Fridmanas, Geršonas Belickis.Biržų miesto valdybos nariai apie 1930 m. Sėdi iš kairės: Smilga, x, A. Marcinkevičius, V. Didžiulis, apskrities viršininkas Vladas Rozmanas, burmistras Povilas Klybas, J. Mikelėnas, Miežiūnas. Stovi: Indriūnas, Chackelis Gendleris, Janulionis, x, x, Lipšicas, A. Vasiliauskas, x, Kairys. Nuotr. P. Ločerio. BKM „Sėla“ PL 4235-4.
The members of Biržai town council around 1930s. Sits from the left: Smilga, x, A. Marcinkevičius, V. Didžiulis, the chief of the district Vladas Rozmanas, burgermeister Povilas Klybas, J. Mikelėnas, Miežiūnas. Stands: Indriūnas, Chackelis Gendleris, Janulionis, x, x, Lipšicas, A. Vasiliauskas, x, Kairys. Photo by P. Ločeris. BKM „Sėla“ PL 4235-4.Biržai. Vasario 16-osios šventė, XX a. 3 deš. Vytauto g. 15  –  pramoninko Leizerio Lurijos (Lurje) namai. Iki 1931 m. patalpas nuomojo Biržų gimnazija. Matyti du transparantai. Ant vieno iš jų užrašyta  – „Lietuviais esame mes gimę“, ant kito – „Biržų žydų pradžios mokykla“. Nuotr. P.Ločerio. BKM „Sėla“ 20860-499.
Biržai. The festival of the 16th February, the ‘30s of the 20th century. 15 Vytauto  street was the house of the industrialist Leizeris Lurijo (Lurje). The rooms of the house were rented by Biržai gymnasium till 1931. Two banners are seen. One of them has words „We are born Lithuanians“, the other – „Biržai Jews primary school“. Photo by P.Ločeris. BKM „Sėla“ 20860-499.


Biržų XVIII šaulių rinktinės iniciatyva 1931 m. Vytauto g. pastatytas paminklas žuvusiems dėl Lietuvos nepriklausomybės. Dešinėje – Biržų žydų skautų draugovių padėtas vainikas. Nuotr. P. Ločerio. BKM „Sėla“ 20860/423.
In 1931, on the initiative of Biržai the 18th  riflemens’ unit, the monument was erected  on Vytauto street to commemorate the dead for the Independence of Lithuania. On the right there is a wreath put by Biržai Jews scouts fellowships. Photo by P. Ločeris. BKM „Sėla“ 20860/423.


Juosta vainiko, padėto Biržų žydų skautų draugovių „BERIT-TRUMPELDOR“ ir „HAŠOMER HACOIR“ prie paminklo žuvusiems dėl Lietuvos Nepriklausomybės, 1931 m. BKM „Sėla“ 18171/34.
The ribbon from the wreath that was put by Biržai Jews scouts  fellowships „BERIT-TRUMPELDOR“ and „HAŠOMER HACOIR“  by the memorial to comemmorate the dead for the Independence of Lithuania, 1931. BKM „Sėla“ 18171/34.


Biržų savanorių ugniagesių draugijos šventinis paradas. Vytauto gatvė (buv.Dirvono), 1906 m. Nuotr. B. Michelsono. BKM „Sėla“ 16107.
The festive parade of   Biržai volunteer firefighters association. Vytauto street (previously Dirvono), 1906. Photo by B. Michelsonas. BKM „Sėla“ 16107.


Biržų savanorių ugniagesių draugijos organizuojamos loterijos bilietas.
The ticket of the lottery organized by Biržai volunteer firefighters association.


Biržų savanorių ugniagesių draugijos valdyba. 1936 m. Sėdi iš kairės: fotografas Boruchas Michelsonas (1871–1939), draugijos pirmininkas ir komandos viršininkas A. Puodžiūnas, Geršonas Belickis. Stovi: Simonas Chaitas, S. Steponavičius, V. Budrevičius, J. Variakojis, Icikas Massas. Nuotr. B. Michelsono. BKM „Sėla“ 21269/2.
The administration of Biržai volunteer firefighters association. 1936. Sits from the left: photographer Boruchas Michelsonas (1871–1939), the chairman of the association and the chief of the team A. Puodžiūnas, Geršonas Belickis. Stands: Simonas Chaitas, S. Steponavičius, V. Budrevičius, J. Variakojis, Icikas Massas. Photo by B. Michelsonas. BKM „Sėla“ 21269/2.


Biržų ugniagesiai, nusifotografavę prie gaisrinės Vytauto gatvėje,  šventiniais 1926 m. Biržų savanorių gaisrininkų draugija buvo įkurta 1876 m., oficialiai įregistruota 1906 m. Nuotr. B. Michelsono. BKM „Sėla“ 22202.
Biržai firefighters took a photo by the fire station on Vytauto street in the festive year of 1926. Biržai volunteer firefighters association was established in 1876. It was officially registered only in 1906. Photo by B. Michelsonas. BKM „Sėla“ 22202.


Lietuvos Fizinio Lavinimo Sąjungos Biržų klubo steigiamasis susirinkimas. 1925 m. Sėdi iš kairės: Jukna, V. Kvedaras, Mosakaitė, valdybos pirmininkas J. Šlekys, Šlekienė, sekretorius J.Niurka, x. Antroje eilėje: Raugalas, Gilys, Aukštikalnis, Vorobjovas, J. Žilvytis, V. Niurka, Prienas. Trečioje eilėje: Tališauskas, Riselis, A. Paškevičius, Vidutis, Lubavičius, Mosakas, Pikelis, Sakalauskas. Nuotr. P. Ločerio. BKM „Sėla“ PL4867.
The constituent assembly of Lithuanian Physical Education Union Biržai club. 1925. Sits from the left: Jukna, V. Kvedaras, Mosakaitė, the chairman of the council J. Šlekys, Šlekienė, secretary J.Niurka, x. In the second row: Raugalas, Gilys, Aukštikalnis, Vorobjovas, J. Žilvytis, V. Niurka, Prienas. In the third row: Tališauskas, Riselis, A. Paškevičius, Vidutis, Lubavičius, Mosakas, Pikelis, Sakalauskas. Photo by P. Ločeris. BKM „Sėla“ PL4867.


Žydaitės Etingaitės piešinys. XX a. 4 deš. BKM „Sėla“ 10843.
Painted flowers from Jewish girl Etingaitė. The 40’s of the 20th century. BKM „Sėla“ 10843
 

Verslas (Business)

Biržai. Vytauto ir Kęstučio gatvių sankryža.  XX a. 3 deš. Pastatas Vytauto g. 15 (vėliau 20).Iškabos: „Sandėlis / svaiginančių gėrimų / tik išsinešimui/ L. Lurjė.", Krautuvė / visokių prekių / L.Lurjė.“ Žydų moksleivija su vėliava. Žydų organizacijos vėliava, matyti žodis „valdyba“. Nuotr. P. Ločerio, BKM „Sėla“ 20860/501.
Biržai. The crossroad of Vytauto and Kęstučio streets.  The ‘30s of the 20th century. The building at 15 Vytauto street (later 20). The signs: „Warehouse / of alcoholic drinks /only for take-out / L. Lurjė.", Shop / of various goods / L.Lurjė.“ The Jewish students with a flag. The flag of the Jewish organization, the word „council“ is clearly seen. Photo  by P. Ločeris, BKM „Sėla“ 20860/501.
Biržai. Vytauto gatvė. XX a. 3 deš. Nr. 28a – Basės Nankinienės viešbutis „Komercia“, Nr. 26 a. – Giršo Zundelevičiaus viešbutis „Metropol“. Nuotr. P. Ločerio. BKM „Sėla“ 21974.
Biržai. Vytauto street. The ‘30s of the 20th century. No. 28a was Basė Nankinienė‘s hotel „Komercia“, No. 26 a. – Giršas Zundelevičius‘s  hotel „Metropol“. Photo by P. Ločeris. BKM „Sėla“ 21974.


Biržai. Vytauto gatvė. 1939 m. Kairėje, Vytauto 26a Giršo Zundelevičiaus draudimo agentūra „Lietuva“, viešbutis „Metropol“, degalinė SHELL. Nuotrauka J.Skrinsko. BKM „Sėla“ 13893.
Biržai. Vytauto street. 1939. On the left: at 26a Vytauto street was Giršas Zundelevičius‘s insurance agency „Lietuva“, the hotel „Metropol“, the gas station SHELL. Photo by J.Skrinskas. BKM „Sėla“ 13893.Biržai. Vytauto gatvė. 1939 m. Kairėje : 1 – Hitel Nankino, 2 – Peisacho Melamedo, 3 – Giršos Zundelevičiaus, 4 – Kontaro Jono,  5 - Nr. 22 Arono Ezrachovičiaus, 6 - Nr. 20  – Zundelio Gendlerio namai. BKM „Sėla“ 17541.
Biržai. Vytauto street. 1939. On the left there are the houses of: 1 – Hitel Nankinas, 2 – Peisachas Melamedas, 3 – Giršas Zundelevičius, 4 – Kontaras Jona,  5 - No. 22 Aronas Ezrachovičius, 6 - No. 20  – Zundelis Gendleris. BKM „Sėla“ 17541.Biržai. Vytauto ir Karaimų gatvės sankirta. XX a. 4 deš. Dešinėje – Vytauto g. 13, 1928–1940 m. veikė Iciko Masso žibalo ir cukraus urmo sandėlis. Nuotrauka P. Ločerio. BKM „Sėla“ 9401.
Biržai. The crossroad of Vytauto and Karaimų streets. The ‘40s of the 20th century. On the right:  at 13 Vytauto street there was a bulk warehouse of kerosene and sugar. It belonged to Icikas Massas  and functioned from 1928 to 1940. Photo by P. Ločeris. BKM „Sėla“ 9401.Sieninis laikrodis, pagamintas Vokietijoje, pirktas E. Davidovo laikrodžių ir akinių parduotuvėje, Vytauto g. 10. BKM „Sėla“ 29240.
The wall clock made in Germany and bought at E. Davidovas‘s watches and glasses shop, 10 Vytauto street. BKM „Sėla“ 29240.E. Davidovo laikrodžių ir akinių parduotuvės antspaudas. 1929 m. Vytauto g. 10. BKM „Sėla“.
The stamp of E. Davidovas‘s watches and glasses shop. 1929. 10 Vytauto street. BKM „Sėla“.Biržų turgavietė Rinkos aikštėje. Netoliese - Rinkos ir Krautuvių eilės gatvės, kuriose stovėjo žydų namai ir parduotuvės. XX a. 3–4 deš. BKM „Sėla“ 9331.
Biržai marketplace on Rinkos square. Not far away were the streets of  Rinkos and Krautuvių eilės where Jews houses and shop stood. The ‘30s–‘40s of the 20th century. BKM „Sėla“ 9331.
Biržų turgavietė Rinkos aikštėje. Dešinėje – 1912 m. statytas mūrinis pastatas - Biržų policijos nuovada. Pastate buvo įsikūrę dirbtuvės ir krautuvės. Dab. perstatytas, J.Janonio aikštė Nr. 7
Biržai marketplace on Rinkos square. On the right there is a brick building from 1912 - Biržai police station. There were workshops and shops in the building. Now it is rebuilt, 7 J.Janonio square.Biržų turgavietė Rinkos aikštėje. Dešinėje – 1912 m. statytas mūrinis pastatas – Biržų policijos nuovada. Pastate buvo įsikūrę dirbtuvės ir krautuvės. Vienoje iš iškabų užrašyta – „Manufaktūros krautuvė. S. Levin“. Nuotr. P. Ločerio. BKM „Sėla“ 17550.
Biržai marketplace on Rinkos square. On the right there was a police station in the brick building constructed in 1912. There were workshops and shops in the building. The inscription on one sign is „Manufactory shop. S. Levin“. Photo by P. Ločeris. BKM „Sėla“ 17550.Rinkos aikštė. Kairėje pusėje pastatas, kuriame buvo įsikūrę Ūkininkų sąjungos smulkaus kredito banko Biržų skyrius ir kooperatyvas  “Ūkininkas” (Rinkos a. 3). Nuotr. P. Ločerio, BKM „Sėla“ 20860/313.
Rinkos square. On the left there is a building where there was  Biržai branch of Small credit bank of the Farmers‘ association and the cooperative „ Ūkininkas “ (3 Rinkos square). Photo by P. Ločeris, BKM „Sėla“ 20860/313.Joselio Rabino, kuriam priklausė laikrodžių, dviračių ir radijo aparatų parduotuvė Rinkos a. 5 surinkti žadintuvai.  XX a. 4 deš. BKM „Sėla“ 19877/1, 19877/2, 19877/3.
The alarm clocks made by Joselis Rabinas. He also owned a shop at 5 Rinkos square that sold clocks, bikes and radio sets. The ‘40s of the 20th century. BKM „Sėla“ 19877/1, 19877/2, 19877/3.

Biržų žydų liaudies banko pastatas Dagilio aikštėje (pastatas neišlikęs).  XX a. 3 deš. BKM „Sėla“ 20860/484, 20860/347.
The building of Biržai Jews Bank on Dagilio square (the building hasn‘t survived).  The ‘30s of the 20th century. BKM „Sėla“ 20860/484, 20860/347.
Biržų žydų liaudies banko atvirlaiškis su pranešimu. BKM „Sėla“ 22384.
The postcard with a message of Biržai Jews Bank. BKM „Sėla“ 22384.Biržų žydų liaudies banko kvitai, 1937 m. BKM „Sėla“ 30547/1, 30547/1.
The receipts of Biržai Jews Bank, 1937. BKM „Sėla“ 30547/1, 30547/1.Lietuvos suvienytos amatininkų sąjungos Biržų skyriaus spaudas, lietuvių ir jidiš kalbomis. BKM „Sėla“ 3146.
The stamp of Lithuanian united craftsmen association Biržai branch in Lithuanian and Yiddish. BKM „Sėla“ 3146.Artelės „Kepurė“ kasos išlaidų orderis, kuriuo už pervežimo paslaugas Kacui Ruvinui išmokama 15-ka rublių. Kasininkas I. Chaitas. 1941 m. balandžio 29 d. BKM „Sėla“ 14109/9.
The warrrant of cash expenses of the artel „Kepurė“. It certifies that Kacas Ruvinas was paid 15 rubles for the transportations service. The cashier was I. Chaitas. 29 April, 1941. BKM „Sėla“ 14109/9.Įgaliojimas M. Chaitui, paimti prekes iš Biržų geležinkelio stoties ir nuvežti į Nemunėlio Radviliškio vaistinę. 1941 m. gegužės 29 d. BKM „Sėla“ 14113.
The mandate to M. Chaitas to take the goods from Biržai railway station to bring them to the pharmacy of Nemunėlio Radviliškis. 29 May, 1941. BKM „Sėla“ 14113.L. Nankino kolonialinių prekių parduotuvės kvitas. 1909 m. rusų k. BKM „Sėla“ PL5769.
The receipt from  L. Nankinas‘s colonial goods shop. 1909. In Russian. BKM „Sėla“ PL5769

 

 

 

Portretai (Portraits)

Nemunėlio Radviliškio (Biržų apskr.) jaunimas, kartu su žydais, sušaudytais 1941 m. Fotografuota 1933 m. rugpjūčio 15 d. Iš kairės: Žagarytė, Šaulytė-Gelažnikienė, Kvedaraitė, Jakševičius, Aronas Perelis (1941 m. kartus su žmona, jos tėvais ir naujagime dukra nužudytas Alytuje), Michelė Leizerovičiūtė (sušaudyta Nem. Radviliškyje), Roza Timukaitė, Bunia Morozaitė (nužudyta Biržuose), Frida Kivovičiūtė (Arono Perelio žmona), Stela Lipšicaitė. BKM „Sėla“ 13799/2.
The youth from Nemunėlio Radviliškis (Biržai district) together with the Jews who were shot in 1941. The photo was taken on 15 August, 1933. From the left: Žagarytė, Šaulytė-Gelažnikienė, Kvedaraitė, Jakševičius, Aronas Perelis (in 1941 he, his wife, her parents and a baby daughter were killed in Alytus), Michelė Leizerovičiūtė (was shot in Nemunėlio Radviliškis), Roza Timukaitė, Bunia Morozaitė (was killed in Biržai), Frida Kivovičiūtė (Aronas Perelis‘s wife), Stela Lipšicaitė. BKM „Sėla“ 13799/2.

Leizerovičių šeima iki 1941 m. gyvenusi N.Radviliškyje. Tėvai (sėdi) ir dukra (stovi su vyru centre) sušaudyti Nemunėlio Radviliškyje 1941 m. Leizerovičių sūnūs (stovi kairėje ir dešinėje) - II pasaulinio karo dalyviai, 16 lietuviškosios divizijos kariai, žuvę fronte. BKM „Sėla“ 13799/1.
The Leizerovičiai lived in Nemunėlio Radviliškis till 1941. The parents (sit) and a daughter (stands with her husband in the center) was shot in Nemunėlio Radviliškis in 1941. The Leizerovičiai‘s sons (stand on the left and on the right) participated in the World War II as the soldiers of the 16th Lithuanian division and died in war. BKM „Sėla“ 13799/1.

Kerbelių šeima. 1936 m. Iš kairės stovi: Moisiejaus Kerbelio senelis Achbaras Šija (nužudytas 1941 m.), Vera Besmenmacheraitė-Kerbelienė (1911–1993,Moisiejaus žmona); Hana Kerbelienė (Mosiejaus mama, nužudyta 1941 m.), Moisiejus Kerbelis (1906–1995) su vaikais: Felka, Beniumi, Abraomu. BKM „Sėla“ PL1681.
The Kerbeliai in 1936. Stands from the left: Moisiejus Kerbelis‘s grandfather Achbaras Šija (was killed in 1941), Vera Besmenmacheraitė-Kerbelienė (1911–1993, Moisiejus‘s wife); Hana Kerbelienė (Mosiejus‘s mother who was killed in 1941), Moisiejus Kerbelis (1906–1995) with children: Felka, Benius and  Abraomas. BKM „Sėla“ PL1681.

Dantų gydytojai B. S. Orlovskiai. S.Orlovskis prieš Antrąjį pasaulinį karą išvažiavo į Izraelį, sūnus - į Rusiją. B. Orlovskienė su dukra sušaudytos Pakamponyse. Nuotrauka B.Michelsono. BKM „Sėla“ 12617.
Dentists B. S. Orlovskiai. S.Orlovskis emigrated to Israel before the World War II while his son moved to Russia. B. Orlovskienė and her daughter were shot in Pakamponys. Photo by B. Michelsonas. BKM „Sėla“ 12617.

Izraelio Šapiro (Sapiro) seneliai Aronas ir Sara Šapiro. XX a. 4 deš. Fotogr. než. Asmeninis Frimos ir Izraelio Sapiro archyvas.
Izraelis Šapiro‘s (Sapiro) grandparents Aronas and Sara Šapiro. The ‘40s of the 20th century. Unknown photographer.  From the personal archive of Frima and Izraelis Sapiro.

Izraelio Šapiro (Sapiro) tėvas – Šimcha Zelikas Šapiro, g. 1911 m. Biržuose. 1928 m. išvyko į Braziliją. Asmeninis Frimos ir Izraelio Sapiro archyvas.
Izraelis Šapiro‘s (Sapiro) father – Šimcha Zelikas Šapiro, was born in 1911 in Biržai. In 1928 he emigrated to Brasilia.  From the personal archive of Frima and Izraelis Sapiro.

Šimchos Zeliko Šapiro sesuo Golda Lėja. Brolis 1928 m. emigravo į Braziliją, ji liko Biržuose. Likimas nežinomas. 1936 m. Nuotr. B. Michelsono. Asmeninis Frimos ir Izraelio Sapiro archyvas.
Šimcha Zelikas Šapiro‘s  sister Golda Lėja. The brother emigrated to Brasilia in 1928, and she stayed in Biržai. Her destiny is unknown. 1936. Photo by B. Michelsonas. From the personal archive of Frima and Izraelis Sapiro.

Žydų Gordonų šeima. Iš kairės: Zunderis Gordonas, Cipa Gordonaite, Šalom Gordonas, Brainė Gordonaitė-Šapiro, X, Jakobas Gordonas. 1926 m. Fotogr. než. Asmeninis Frimos ir Izraelio Sapiro archyvas.
The Gordonai. From the left: Zunderis Gordonas, Cipa Gordonaite, Šalom Gordonas, Brainė Gordonaitė-Šapiro, X, Jakobas Gordonas. 1926. Unknown photographer.  From the personal archive of Frima and Izraelis Sapiro.

Izraelio Šapiro (Sapiro) motina Braine Gordonaitė (kairėje) ir jos sesuo Cipa (gal Rachelė?). Braine Šapiro (g. 1910 m.) iš Biržų 1929 m. emigravo į Braziliją, ten ištekėjo už Šimchos Zeliko Šapiro. Jos tėvas Jude Gordonas buvo stogdengys, skardininkas. Nuotr. V. Bortkevičiūtės, Biržai. Asmeninis Frimos ir Izraelio Sapiro archyvas.
Izraelis Šapiro‘s (Sapiro) mother Braine Gordonaitė (on the left) and her sister Cipa (maybe Rachelė?). Braine Šapiro (born in 1910) emigrated to Brasilia from Biržai in 1929. There she married to Šimchas Zelikas Šapiro. He father Jude Gordonas was a roofer and a tinsmith. Photo by V. Bortkevičiūtė, Biržai. From the personal archive of Frima and Izraelis Sapiro.

Zunderis Gordonas su berniuku. XX a. 4 deš. Fotogr. než. Asmeninis Frimos ir Izraelio Sapiro archyvas.
Zunderis Gordonas with a boy. The ‘40s of the 20th century. Unknown photographer. From the personal archive of Frima and Izraelis Sapiro.

Jakobas Gordonas. Nuotr. B. Michelsono. Asmeninis Frimos ir Izraelio Sapiro archyvas.
Jakobas Gordonas. Photo by B. Michelsonas. From the personal archive of Frima and Izraelis Sapiro.

Seserys Sonia Geselevičiūtė (kairėje) ir Hana Geselevičiūtė-Evenienė. Biržai. 1928 m. Sonia buvo nužudyta 1941 m. Hana pasitraukė į JAV. Iš asmeninio Elenos Gordon archyvo.
Sisters Sonia Geselevičiūtė (on the left) and Hana Geselevičiūtė-Evenienė. Biržai. 1928. Sonia was killed in 1941, and Hana left to the USA. From Elena Gordon's  personal archives.

Vabalninko žydų jaunimas, 1939 m. Nuotr. Juozo Daubaro. BKM „Sėla“ PL1773.
The youth of Vabalninkas Jews, 1939. Photo by Juozas Daubaras. BKM „Sėla“ PL1773.

Vabalninko žydai, obuolių pardavėjai (kupčiai).1931 m. BKM „Sėla“  20637/6.
Vabalninkas Jews, apple sellers (so-called kupčiai (i.e. merchants)).1931. BKM „Sėla“  20637/6.

Išgyvenę Holokaustą (People who survived the Holocaust)

Elija Fridmanas, Leibo, g. 1882 m. gyvenęs Biržų m. Vytauto g. 41,  didmeninės parduotuvės savininkas (nuo 1927 m. iki 1940 m. rugpjūčio mėn. nacionalizacijos). 1941 m. birželio 14 d. suimtas ir nuteistas 8 metams lagerio. 1947 m. grįžo į Lietuvą, 1948 m. išvyko į Tomską pas ištremtą šeimą. 1956 m. paleistas iš tremties. Žmona Pesė Fridmanienė, Zalmano, g. 1902 m., kaip stambaus prekybininko žmona, su sūnumis Leiba g. 1927 m.,  Zalmanu Iciku g. 1932 m., Šolomu Morduchu, g. 1929 m. 1941 m. birželio 13 d. ištremti į Tomsko sritį. Iš tremties paleisti 1956 m. Lietuvos Ypatingasis archyvas.
Elija Fridmanas, Leibas‘s son, born in 1882, lived at 14 Vytauto street in Biržai and was   the owner of a bulk shop (from 1927 till nationalization in August, 1940). On 14 June 1941, he was arrested and sentenced for 8 years in a special camp. In 1947 he returned to Lithuania but in 1948 he left to his family in Tomsk. In 1956 he was released from exile. On 13 June 1941, his wife  Pesė Fridmanienė, Zalmanas‘s daughter, born in 1902, as a wife of a big industrialist, and their sons Leiba, born in 1927,  Zalmanas Icikas, born in 1932, and  Šolomas Morduchas, born in 1929, were deported to Tomsk oblast. They were released from exile in 1956. Lithuanian Special Archives.


Moisej (Mauša) Gendleris, Šliomos, g. 1886 m., gyvenęs Biržų m. Vytauto g. 14, pramonininkas ir prekybininkas turėjęs medinį namą (Vytauto g. 14), lentpjūvę (Stotie g. 1), limonado dirbtuvę (Vytauto g. 14), miesto pirtį (Apaščios g. 21). 1941 m. birželio 15 d. suimtas ir nuteistas 5 metams lagerio.  Atlikęs bausmę, 1946 m. išvyko pas šeimą į tremties vietą Tomsko srityje. 1956 m. mirė Tomsko mieste. Žmona Norim (Lėja) Gendlerienė, Notelio (1885–1962), dantų gydytoja, sūnūs Natanas Gendleris g.1918 m. ir Elchonas Gendleris, g. 1923m. ištremti 1941 m. birželio 19 d. į Tomsko sritį. Lietuvos Ypatingasis archyvas.
Moisej (Mauša) Gendleris, Šlioma‘s son, born in 1886, lived at 14 Vytauto street in Biržai. He was an industrialist and a trader who had a wooden house (14 Vytauto street), a sawmill (1 Stoties street), a lemonade factory (14 Vytauto street), a town bathhouse (21 Apaščios street).On 15 June 1941, he was arrested and sentenced for 5 years in a special camp. In 1946, he left to his family in exile, in Tomsk oblast. He died in Tomsk in 1956. On 19 June 1941, his wife Norim (Lėja) Gendlerienė, Notelis‘s daughter (1885–1962), a dentist, their sons Natanas Gendleris, born in 1918, and  Elchonas Gendleris, born in 1923, were deported to Tomsk oblast. Lithuanian Special Archives.


Norim (Lėja) Gendlerienė, Notelio (1885–1962), dantų gydytoja..1941 m. birželio 19 d. ištremta į Tomsko sritį. 1958 m. paleista iš tremties be teisės gyventi Lietuvoje. Lietuvos Ypatingasis archyvas.
Norim (Lėja) Gendlerienė, Notelis‘s daughter (1885–1962), a dentist. On 19 June 1941, she was deported to Tomsk oblast. In 1958 she was released from exile without the right to live in Lithuania. Lithuanian Special Archives.


Elchonas Gendleris, g. 1923 m. ištremtas 1941 m. birželio 19 d. į Tomsko sritį. 1958 m. paleistas iš tremties, be teisės gyventi Lietuvoje. Mokėsi Tomsko medicinos institute. Lietuvos Ypatingasis archyvas.
On 19 June 1941, Elchonas Gendleris, born in 1923, was deported to Tomsk oblast. In 1958 he was released from exile without the right to live in Lithuania. He studied at Tomsk medical institute. Lithuanian Special Archives.


Roza Lipšic Geršono (Hiršo), g. 1890 m., gyvenusi Biržų m. Vytauto g. 37. 1941 m. birželio 18 d. Roza kartu su vyru Chackeliu-Lazariu Lipšicu, Naumo, g. 1885 m., ir vaikais Dora-Cerena, g. 1927 m., Mera , g. 1941 m., Nochamu (Naumu) g. 1929 m. ir Davidu Lipšicu, g. 1934 m., kaip stambūs prekybininkai ištremti į Krasnojarsko kraštą. Paleista 1958 m. Nuotrauka 1952 m. Lietuvos Ypatingasis archyvas.
Roza Lipšic, Geršonas‘s (Hiršas) daughter, born in 1890, lived at 37 Vytauto street in Biržai. On 18 June 1941, Roza and her husband Chackelis-Lazaris Lipšicas, Naumas‘s son, (born in 1885), and their children: Dora-Cerena, born in 1927, Mera, born in 1941, Nochamas (Naumas), born in 1929, and Davidas Lipšicas, born in 1934, were deported to Kranoyarsk krai as they were big traders. She was released in 1958. The photo was taken in 1952. Lithuanian Special Archives.


Davidas Lipšic, Chackelio-Lazario, g. 1934 m. 1954 m. paleistas iš tremties. Nuotrauka 1952 m. Lietuvos Ypatingasis archyvas.
Davidas Lipšic, Chackelis-Lazaris‘s son, born in 1934. He was released from exile in 1954. The photo was taken in 1952. Lithuanian Special Archives.


Dora-Cerena Lipšic, Chackelio-Lazario, g. 1932 m. 1954 m. paleista iš tremties. Nuotrauka 1951 m. Lietuvos Ypatingasis archyvas.
Dora-Cerena Lipšic, Chackelis-Lazaris‘s daughter, born in 1932. She was released from exile in 1954. The photo was taken in 1951. Lithuanian Special Archives.


Motelis Levitan (1894–1973) ir Dora Levitan (m. 1971), apie XX a.7 deš. Motelį Levitaną 1941–1943 m. slėpė Valintėlių šeima iš Dvaroniškio vnk. Dorą Levitan slėpė Jievaltų šeima iš Mediniškių kaimo. Po karo Motelis Levitanas vedė Dorą. Jie augino Doros sūnų Abelį (išgelbėjo Balčiūnų šeima iš Jaunučių kaimo), vėliau susilaukė dukters Goldos. Iš asmeninio Elvyros Valintėlytės-Čižauskienės archyvo.
Motelis Levitan (1894–1973) and Dora Levitan (died in 1971), around the ‘70s of the 20th century. The Valintėliai from Dvaroniškis farmstead hid Motelis Levitan in 1941–1943. Dora Levitan was hidden by the Jievaltai from Mediniškiai village. After the war Motelis Levitan married Dora. They raised Dora‘s son Abelis (he was rescued by the Balčiūnai from Jaunučiai village), later they had a daughter Golda. From Elvyra Valintėlytė-Čižauskienė personal archives.Brolis ir sesuo, Abelis (Bolis) ir Golda Levitan. Iš asmeninio Elvyros Valintėlytės-Čižauskienės archyvo.
Brother and sister, Abelis (Bolis) and Golda Levitan. From Elvyra Valintėlytė-Čižauskienė personal archives.


Šalom (Simas) Melamedas (g. 1922) 1941 m. buvo mobilizuotas į Raudonąją armiją, 16-tąją lietuvišką diviziją. Į Biržus grįžo po II pasaulinio karo. Dirbo prekyboje. Iš Letos Vainorienės asmeninio archyvo.
In 1941 Šalom (Simas) Melamedas (born in 1922) was mobilized for the 16th Lithuanian division of the Red Army. After the World War II he returned to Biržai and worked in trade. From Leta Vainorienė personal archives.


Šeftelis Melamedas (1926–2015). 1941 m. Šeftelis Melamedas kartu su į armiją paimtu broliu Šalomu, pasitraukė į Sovietų sąjungą ir išvengė Holokausto. Likę šeimos nariai: motina Pajė, tėvas Peisachas ir brolis Hirša buvo nužudyti Pakamponyse.1945 m. Šeftelis grįžo į Biržus, dirbo Biržų duonos kepykloje, Biržų rajono statybos organizacijoje. Iš Letos Vainorienės asmeninio archyvo.
Šeftelis Melamedas (1926–2015). In 1941, Šeftelis Melamedas and his brother who was to be a soldier moved to the Soviet Union and avoided the Holocaust. The rest of family - mother Pajė, father Peisachas and brother Hirša - were killed in Pakamponys. In 1945, Šeftelis returned to Biržai and worked in Biržai bakery and  a construction organization of Biržai district. From Leta Vainorienė personal archives.


Moisiejus Kerbelis (1906–1995). Nacistinės Vokietijos armijai užėmus Lietuvą su šeima pasitraukė į SSRS gilumą. Kirovo mieste įstojo į Raudonosios armijos 16-tąją lietuvišką diviziją. Į Biržus grįžo po II pasaulinio karo, vadovavo Biržų spaustuvei, vėliau dirbo Lietuvos komunistų partijos Biržų skyriaus komitete. BKM „Sėla“.
Moisiejus Kerbelis (1906–1995). When the army of the Nazi Germany occupied Lithuania, he and the family moved further into the Soviet Union. In the town of Kirov he joined the 16th Lithuanian division of the Red Army. He returned to Biržai after the World War II, was in charge of Biržai printing house. Later he worked in the committee of the Lithuanian communist party Biržai department. BKM „Sėla“.


Michailas Tabakinas (g. 1925 m. Biržuose – ?gyveno P.Lemberto name). II pasaulinio karo dalyvis, po karo grįžo į Biržus, nuo 1954 m. vadovavo Biržų miesto valgyklai ir restoranui. BKM „Sėla“.
Michailas Tabakinas (born in 1925 in Biržai –? lived in P. Lembertas‘s house). He participated in the World War II, and then returned to Biržai. From 1954 he was in charge of Biržai canteen and restaurant. BKM „Sėla“.


Šeftelis Melamedas (kairėje) ir Michailas Tabakinas (dešinėje) prie 1955 m. pastatyto paminklo Holokausto aukoms atminti, Pakamponių miške. BKM „Sėla“.
Šeftelis Melamedas (on the left) and Michailas Tabakinas (on the right) by the memorial in Pakamponys forest that was built in 1955 to commemorate the victims of the Holocaust. BKM „Sėla“.


Iš dešinės: Šeftelis Melamedas, Madisonas, Michailas Tabakinas, prie 1955 m. pastatyto paminklo Holokausto aukoms atminti, Pakamponių miške. BKM „Sėla“.
From the right: Šeftelis Melamedas, Madisonas, Michailas Tabakinas, by the memorial in Pakamponys forest that was built in 1955 to commemorate the victims of the Holocaust. BKM „Sėla“.

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinį kartą redaguota: 2019-09-06 15:03Susisiekite
Turite klausimų?
+
A biržiečė vaišin dainuodamūs

Kviečiam aplunkyt įdomių ekspozicijų „Senoj aludaryste“ bei linksmė pasibūt programoj del suaugusių „A biržiečė vaišin dainuodamūs“!